VEDTEKTER

 Vedtatt 18/3-1991, revidert 19/3-2002, 5/3-2003, 25/3-2004, 16/3-2005, 12/3-2014, 26/5-2015 og 21/3-2018

 

§ 1.  NAVN 

Foreningens navn er Fagerstrand Båtforening - FaBåt - med org. nr. 980 276 163 med begrenset ansvar og adresse 1454 Fagerstrand.

 

§ 2.  FORMÅL 

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1)                            Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner

2)                            Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

3)        Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern, ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

4)        Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

 

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål.

 

§ 3.  RETNINGSLINJER 

Fagerstrand Båtforening er en del av Fagerstrand/Myklerud Vel. Foreningens drift og retningslinjer for tildeling av båtplass i anlegget er fastsatt i avtale av 9/3-1991 mellom Fagerstrand/Myklerud Vel og Fagerstrand Båtforening.

 

§ 4.  MEDLEMSKAP 

Foreningen er åpen for alle. Når medlemmet har fast plass i foreningens havn, regnes vedkommende som medlem med båtplass, med fulle plikter og rettigheter og har stemmerett på årsmøter. Andre medlemmer har møte, tale og forslagsrett på årsmøter.

 1. Som andre medlemmer, regnes personer som står på ventelisten, V-medlem, samt personer som bare vil være medlem av foreningen, BM-medlem.
 2. Søknad om medlemskap og utmelding skjer skriftlig til styret på foreningens inn-/utmeldingsskjema.
 3. Juridiske personer.

 

§ 5.  MEDLEMMENES PLIKTER

Hvert medlem plikter:

a.      Overholde foreningens til enhver tid gjeldende lover og instrukser.

b.      Betale medlems-, havnekontingent og avgifter i rett tid.

c.      Skriftlig til styret å gi alle forandringer i de opplysninger som er oppgitt på søknadsskjemaet.

d.      Verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen.

e.      Delta i vaktordninger som styret finner nødvendig. Dette gjelder medlem med båtplass.

f.       Å tillate at FaBåt deler følgende opplysninger med KNBF: Navn, adresse, mobilnummer, e-post adresse og båtplass/medlemsnummer.

 

§ 6. PERSONVERN

Fagerstrand Båtforening registrerer personopplysninger om sine medlemmer og følgende opplysninger blir delt med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF: Navn, adresse, mobilnummer, e-post adresse og båtplass/medlemsnummer. Personopplysninger som båtplass/medlemsnummer og navn skal deles mellom medlemmer i FaBåt, som f.eks. oppslag i klubbhus, lister på hjemmeside. Nye og eksisterende medlemmer har reservasjonsrett og må meddele dette til styret i FaBåt.

 

§ 7.  MEDLEMS-, HAVNEKONTINGENT, AVGIFTER OG GODTGJØRELSER

 1. Medlems-, havnekontingent, avgifter og godtgjørelser fastsettes av årsmøtet.
 2. Frister for betaling fastsettes av styret.
 3. Medlems-, havnekontingent og andre avgifter tilbakebetales ikke.
 4. Den som ikke har betalt skyldig medlems-, havnekontingent og avgifter innen siste betalingsdag, vil etter en purring få et tillegg til neste års medlems-, havnekontingent etc. på 20%. Hvis dette ikke betales innen siste betalingsdag, opphører medlemskapet, uten at kravet dermed bortfaller.

 

§ 8.  ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 30.april. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det, med begrunnelse. Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig, med minimum 10 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med kortere frist, dog minst 7 dager.

Styret har rett til å møte og å uttale seg på årsmøtet. Saker som medlemmer ønsker behandlet på ordinært årsmøte, skal nevnes i innkallingen, når det settes frem krav om det senest 31. desember.

 

På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles:

 1. Konstituering.
 2. Årsmelding fra styret.
 3. Regnskap, revisors beretning, samt anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
 4. Fastsettelse av medlems-, havnekontingent, vaktgebyr, dugnadsgodtgjørelse, godtgjørelse til tillitsmenn og komitémedlemmer og budsjett.

 

 1. Valg av styret, valgkomité, revisor og andre komiteer. Formann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer velges ved særskilt valg på ordinært årsmøte. Videre velges revisor, 2 representanter til valgkomité. Alle valg til styret gjelder for 2 år av gangen, dog slik at formann, kasserer og ett styremedlem velges det ene året, de øvrige det andre året. Revisor og valgkomité velges hvert år. Komiteer velges i henhold til vedtektenes § 8. Gjenvalg kan finne sted.
 2. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

 

Medlem som ønsker å delta på årsmøte må skriftlig meddele dette til styret på båtforeningens eget skjema som blir tilsendt eller finnes på båtforeningens hjemmeside og her skal antall fullmakter påføres. Bare medlem med båtplass, med betalt medlemskontingent kan avgi stemme. Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Medlem med båtplass kan representere 2 fullmakter. Fullmakt må alltid være skriftlig og fullmakten gjelder alle saker med mindre det er spesifisert unntak for enkeltsaker og må leveres / sendes styret innen den frist som fremgår av årsmøteinnkallingen. Andre medlemmer med betalt medlemskontingent har møte, tale og forslagsrett.

 

Årsmøtet ledes av en møteleder som Årsmøtet velger. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Gjelder det valg, avgjøres saken ved loddtrekning. Med de unntak som følger av vedtektene, avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 9.  FORENINGENS LEDELSE. STYRE OG KOMITEER. 

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og dessuten skal det oppnevnes 3 faste komiteer, med 2 medlemmer i hver. Komiteenes medlemmer oppnevnes hvert år av årsmøtet.

 

I henhold til avtale mellom F/M Vel og FaBåt av 9/3-1991, må et flertall i styret være medlem i F/M Vel.

 

Styret består av: Formann, Sekretær, Kasserer, Havnesjef, Vaktsjef og Dugnadssjef.

 

Komiteer: Dugnadskomité, Seilingskomité og etter behov en arrangementskomité.

 

Formannen leder styremøtene. I Formannens fravær fungerer Sekretæren i hans sted. Styret er beslutningsdyktig med bare 3 medlemmer tilstede, men disse skal omfatte fungerende Formann og Kasserer, hvis vidtrekkende avgjørelser skal fattes. I tilfelle stemmelikhet avgjør fungerende Formanns stemme utfallet. Arbeidsinstrukser for styret og komiteene utarbeides av styret. Komiteene skal innkalles til styremøter når saker som vedrører den enkelte komité skal behandles. Komitémedlemmene har tale, forslag og stemmerett i disse sakene.

 

§ 10.  ENDRINGER I VEDTEKTENE 

Forslag til å endre foreningens vedtekter må sendes styret innen 31. desember. Endring av vedtektene må vedtas av 2 påfølgende ordinære årsmøter med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Se § 7.

 

§ 11.  FORENINGENS OPPLØSNING 

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 3/4 flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Ved oppløsning og likvidasjon av FaBåt skal eventuelle restverdier, etter tilbakebetaling av alle kreditorer, inklusive medlemmer med båtplass, tilføres samme eller lignende formål etter nærmere bestemmelser. Innskudd i forbindelse med medlem med båtplass skal tilbakebetales før realisering av likvidasjon.

 

§ 12 TILSLUTNING TIL KONGELIG NORSK BÅTFORBUND (KNBF)

1.      Årsmøtet bestemmer til enhver tid tilslutning til KNBF. Så lenge FaBåt er tilsluttet KNBF skal Forbundets vedtekter følges i saker som angår forholdet mellom Fabåt og Forbundet.

2.      Styret utpeker utsending til KNBF sitt årsmøte i regionen. Denne skal være en fra det sittende styre.

3.      Styret velger FaBåt’s utsendinger til Båttinget.

 

§ 13.  TVISTER / VERNETING 

Tvist om tolking av disse vedtekter, avgjøres av en nemnd bestående representanter fra båtforeningens øvrige medlemmer. Hver av partene utnevner en person, dertil utnevnes en person i felleskap. 

Dersom en av partene ikke vil godta tvistenemndens avgjørelse, men bringer saken inn for domstolene, vedtas Follo tingrett som verneting. Likeledes vedtas Follo tingrett som verneting for alle andre tvister mellom partene.