HAVNEREGLEMENT sist revidert pr. 26. mai 2015

1.      Tildeling av bryggeplass

Tildeling av bryggeplass i havnen skjer etter ansiennitet. Alle som ønsker å bli tildelt båtplass må være medlem i FaBåt og ha betalt medlemskontingent. Denne prioritetsrekkefølge gjelder: 

1.      Medlem med båtplass i havnen, som ønsker å bytte plass.

2.      Medlem uten båtplass, men som tidligere var medlem med båtplass.

3.      Medlem, som har hytte på Aspon, Lågøya og Søndre Langåra.

4.      Medlem, som ikke omfattes av det ovenfor.

2.      Båtbytte og fremleie

Båtbytte og fremleie, reguleres i kontrakt mellom FaBåt og den enkelte leietaker.

3.      Salg og overføring av leierett

Salg og overføring av leierett, reguleres i kontrakt mellom FaBåt og den enkelte leietaker.

4.      Registreringsplikt og Årsmerke

Båter i havnen skal være registrert enten i Securmark eller Redningsselskapet som driver det andre Småbåtregisteret, eller Det Norske Skipsregister. Båter i havnen skal ha påført båtforeningens årsmerke som tegn på at årets kontingenter er betalt og at båten er registrert i havnen. Årsmerket blir satt på båtene fortløpende av styret og årsmerket skal være satt på båten godt synlig på babord baug, innen 15. juni. Hvis båtens størrelse og form gjør at denne plasseringen vil være uhensiktsmessig kan annet godt synlig sted velges f. eks. siderute. Båter som ligger i havnen etter 15. juni uten årsmerke vil bli fjernet for eiers regning og risiko, etter en muntlig advarsel. Fra 15. mars og frem til 15. juni kan båtene ligge i havnen uten årsmerke eller med fjorårets årsmerke påsatt. Regler om merking av båter med årsmerke gjelder også fremleide båtplasser og disse båtene må være påsatt årsmerket innen plassen tas i bruk.

5.      Fortøyningsinstruks

Båter i havnen skal være fortøyd med tilstrekkelig sterkt tauverk og med tilstrekkelig store gummidempere. Utskifting av fortøyningsutstyr kan forlanges av Havnesjefen og må utføres omgående. Sjakler, kauser i metall skal ikke brukes ved feste til brygge. Metall strekkavlastere skal ikke benyttes. Hvis båten skal sikres med kjetting, wire eller lignende innretning skal den være kledd med plast/gummislange eller lignende og skal festes til bryggen/utriggeren på en slik måte at slitasje unngås. Ingen del av båten må stikke inn over det gangbare arealet på bryggene. Tauverk i master og annet skal være festet slik at unødig støy fra havnen unngås.

6.      Båtlengde og vekt

10 meter er maksimal båtlengde (LOA), inkludert pulpitt, baugspyd og badetrapp, på følgende plasser: Alle plasser på B-bryggen med ulike nr. og like nr. t.o.m. B 052A. Alle plasser på F-bryggen og alle M-plasser f.o.m. M 001 t.o.m. M 051 og alle M-plasser som ender på U Maksimalvekt på båter i denne del av anlegget kan ikke overstige 7 tonn.

På plassene L 001 t.o.m. L 006 samt B 030 og B 032 er maksimal båtlengde 5 meter (LOA) eksklusiv motor.

13 meter er maksimal båtlengde (LOA) inkludert pulpitt, baugspyd og badetrapp, på følgende plasser: f.o.m. B 052B t.o.m. B 088 og maksimalvekt på båter i denne del av anlegget kan ikke overstige 8.5 tonn.

15 meter er maksimal båtlengde (LOA) inkludert pulpitt, baugspyd og badetrapp, på følgende plasser: M052L til og med M067L og plassene B105L til og med B115L. Her er maksimalvekt 15tonn inkl. drivstoff og vann.

Bare båter som på forhånd er godkjent av styret kan legges i anlegget.

7.      Utlevering av nøkkelkort / kontroll

I forbindelse med overdragelse eller salg av båtplasser og ved fremleie av båtplasser er det Havnesjefen som leverer ut nøkkelkort til det nye medlemmet med båtplass eller fremleietakeren og i den forbindelse går gjennom Havnereglement m/ fortøyningsinstruks etc. med vedkommende og når plassen selges eller når fremleietaker ikke trenger plassen lengre skal det avtales med Havnesjefen om tidspunkt for befaring og kontroll av plassen og nøkkelkortet skal tilbakeleveres.

8.      Vinterplass

Havnen er stengt i perioden 15. november til 15. mars, dog er det anledning til å søke om vinterplass. Båtlengde og vekt i overensstemmelse med Havnereglementets punkt 3, første avsnitt. Vinterplass kan leies av medlemmer og ikke medlemmer, men medlemmer har fortrinnsrett. Vinterplass tildeles av styret. Det skal søkes på FaBåts eget søknadsskjema som finnes på nettsiden vår eller man får dette tilsendt av sekretæren ved henvendelse. Søknadsfrist 15. oktober hvert år. Alle båter skal være godkjent av styret.

Hvis plasseier ikke vil at plassens fortøyninger benyttes om vinteren, må han/hun selv fjerne disse innen 15. november. Ingen båter, uansett størrelse og grunn, skal ligge andre steder i havnen i perioden 15. november til 15. mars. I tilfelle vil båten bli fjernet for båteiers regning. Styret anmoder at det tas tilbørlig hensyn til havnens naboer.

9.      Søppel, Septik og forurensning

Tømming av olje, oljeholdig vann eller annen forurensning i båthavnen må ikke forekomme. Benytt Bossboden til avfall. Dette skal ikke etterlates i havneområdet. Til septik benyttes septikmottak v/ servicekai inne i havnen eller på Dampskipskaia.

10.   Strømforbruk sommer og vinter

Ladestrøm er inkludert i havnekontingenten mens forbruk utover ladestrøm må betales separat. Strømforbruk utover ladestrøm må avtales og betales før forbruk finner sted. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av årsmøtet hvert år. Se prisliste.

11.   Diverse

  1. Båteieren og bruker av havnen, plikter å rette seg etter havnereglementet samt de påbud og instrukser som kommer fra havnesjefen, vakter eller foreningens styre.

  2. Den som oppdager skader på havnen og havnens utstyr skal sikre mot videre skade samt melde forholdet til havnesjefen. Skjødesløs behandling medfører erstatningsansvar.

  3. Bading og dykking fra bryggene eller båtene tillates ikke. Alle medlemmene i Fagerstrand Båtforening har ansvar for og har påtalerett og plikt for at dette forbudet blir respektert.

  4. Inn- og utkjøring i havnen skal foregå med sakte fart, maks 3 knop, og forsiktighet skal utvises så ikke andre båter sjeneres. Ingen må unødig oppta bryggeområder som er beregnet på service.

  5. Fagerstrand Båtforening er ikke ansvarlig for tap eller skader som blir påført medlemmene, deres familier, båter eller annet utstyr mens det befinner seg i havneområdet. All ferdsel i havneområdet skjer på eget ansvar.

  6. Overtredelse av havnereglementet vil bli påtalt. Gjentatte overtredelser kan medføre tap av retten til å ha båtplass.

Fagerstrand 26. mai 2015

Styret