MENY

Servicetorget

 

Fendring av steinmolo

Det er montert fendring langs steinmolo fra omtrent M090U og ut til omtrent M073U. Dette gjør at båtene ikke kan / er like utsatt for å treffe steinfyllingen når man bakker ut fra plassen, med påfølgende propellhavari.

Trykk på bildene for større versjon

 

Årsmøte for 2018

Årsmøtet er avholdt og referat blirt snart lagt ut.

 

LEIE AV BÅTPLASS SESONGEN 2019

Til deg som er interessert i å leie plass så er realiteten slik:

Det leies ut kun plasser som eies av medlemmer og som ønsker å leie ut plassen for sesongen.

Styret leier ut fortløpende når melding om utleie blir mottatt. Fagerstrand Båtforening har ingen egne plasser som leies ut.

Normalt blir det innmeldt 20 til 25 båtplasser i litt forskjellige bredder i løpet av våren.

Send inn søknad om å leie plass og du vil bli tildelt plass så sant vi får inn plass som passer dine ønsker. IKKE RING FOR Å SJEKKE! Hvis du lurer så send E-post til fabat@fabat.no

 

Vannscootere

Etter opphevelsen av den såkalte «Vannscooter-forskriften» 18. mai 2017 har det blitt en betydelig økning i salg og bruk av vannscootere langs kysten. Det er stor uenighet i kommunene om man bør regulere vannscooter-trafikken på annen måte. Oslo har sagt klart ifra at de vil gjøre det og kommunene rundt indre Oslofjord og Nesodden kommune er i "tenkeboksen". Styret har i denne forbindelse enstemmig vedtatt at vannscootere ikke kan ligge i havnen.

 

Dugnad sesongen 2019

Velg "knappen " Vakt/Dugnad for skjemaer

 

Vakt sesongen 2019

Registrering av vakt for 2019 er klart.

 

Medlem i Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF 

Mer informasjon om KNBF på www.knbf.no og www.norskesjo.no . FaBåt vil tilhøre KNBF Region Øst, hvor Jan Siiger Larsen er regionleder. Han treffes på 484 43 050 eller jansiiger@knbf.no . Har dere dere spørsmål, er det bare å ta kontakt med ham.

 

Foreningsforsikring 

Dersom du som medlem ikke har forsikring i Norske Sjø, anbefaler vi dere om å få et tilbud. Her kan være mye penger å spare. Dekning for naturskade tilbys også. Kontaktperson i Norske Sjø er Per Robert Olsen som treffes på pro@fender.no eller 930 86 886.

 

Fartsgrense i havnen

Styret vil minne om vår fartsgrense på 3 knop, i havnen. 

 

Gjesteplassordning

Generell info om gjesteplassordningen er at på alle plasser over 3m bredde bortsett fra F-plassene da fester for grønne/røde skilt må modifiseres, er med i ordningen. Les Gjesteplassreglementet nøye og følg dette så langt det er mulig. Du finner gjesteplassreglementet under REGLER i menyen til venstre.

Det settes opp liste i vakthuset, for hver sesong, hvor du kan påføre hvor lenge du blir borte slik at vakten lettere kan fortelle besøkende hvor de kan ligge og hvor lenge.

OBS! Ta med utskrift av vaktlisten slik at du kan ta kontakt med vakten noen dager før du planlegger å komme hjem fra ferie. Vakten vil være behjelpelig med å snu skiltet fra grønt til rødt.

HVIS VI ALLE GÅR INN FOR Å LYKKES MED Å HA EN GJESTEPLASSORDNING I HAVNEN VÅR, BLIR DETTE BRA.

 

Rutiner for avhending av søppel

Vi gjør oppmerksom på at vi er pålagt av Miljøvernavdelingen i fylket å etterleve vår avfallsplan for båteiere. Den går i korthet ut på at septikmottaket i havna brukes, og at "Bossboden" blir brukt til husholdningsavfall etter båtturen og kun det.

 

Fortøyning

Styret minner om fortøyningsreglene i Havnereglementet. Det er viktig at fortøyningen ikke er for stram. Det skal bare brukes gummidempere. Alle båter bør fortrinnsvis fortøye med spring, gjerne på begge sider. Fortøy for dårlig vær! Kontakt Havnesjefen om du er usikker på hvordan det skal fortøyes.

 

Sikkerhet og trivsel i havnen

Det skal være sikkert og trivelig å ha båt i FaBåts havn. FaBåt har derfor et havnereglement som må følges. Vi håper du tar deg tid til å repetere dette før sesongen starter og følger eventuelle anvisninger fra havnesjefen når han påpeker avvik. Rot og søppel i og omkring havnen skaper utrivelige forhold. Kast avfall i "Bossboden" vår bak vakthuset eller ta det med hjem. Hvis du i tillegg tar med deg avfall som er kastet av andre blir det jo riktig rent og fint i havnen vår.

 

Strømforbruk sommer
Ladestrøm er inkludert i havnekontingenten mens forbruk utover ladestrøm må betales separat. Strømforbruk utover ladestrøm må avtales før forbruk finner sted. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av Årsmøtet hvert år. Følgende priser gjelder:
 


Prisliste strømforbruk sommersesong utover ladestrøm blir etter avtale beregnet etter følgende:
Strømforbruk inntil 200W

Kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 400W

Kr. 2.400,-

Strømforbruk inntil 600W

Kr. 3.600,-

 

Leie av båtplass

VIKTIG Fagerstrand Båtforening har vanligvis ingen egne båtplasser for utleie. Det er viktig å skjønne at det er faste plasseiere som melder til styret om de ønsker å leie ut plassen sin. Dette skjer vanligvis på vårparten. Det betyr at om man sender inn søknad eller forespørsel om å leie plass i desember, januar, februar, mars ikke kan regne med å få positivt svar, da vi normalt ikke har fått melding om utleie av plasser.

Man må være medlem i Fagerstrand Båtforening for å leie båtplass. Hvis du ikke er medlem, må du fylle ut og sende inn
Søknad medlemskap / båtplass.
Alle søknadsskjemaer finner du i menyen øverst på siden.
Medlemskap koster kr. 400,- pr. år. I tillegg må det betales et innmeldingsgebyr på kr. 1.000,- (OBS! Innmeldingsgebyret blir sendt deg sammen med bekreftelsesbrev hvor medlemsnummer er påført)

 

For å leie båtplass i anlegget må det sendes inn en årlig søknad. Et søknadsskjema om leie av båtplass finner du ved å trykke på SØKNADER i menyen øverst og så finner du søknaden under FOR medlemmer uten fast båtplass og Fremtidige MEDLEMMER: og velg nr. 5 Forespørsel om å leie plass. Fyll ut og trykk send

 

Vi har vanligvis rundt 25 båtplasser til leie hver sesong. Medlemmer som tidligere har leid plass og som ikke har noe utestående med båtforeningen vil få fortrinnsrett til å leie plass ellers blir det praktisert "først til mølla" prinsippet for alle nye.

 

Eksempelpriser sesongen 2019:

Båtplassbredder

 

3m

3,5m 4m 5m
Leiepris (5% av plassens verdi) kr. 3.750,- kr. 4.375,- kr. 5.000,- kr. 7.750,-
+ Havnekontingent kr. 2.100,- kr. 2.100,- kr. 2.100,- kr. 2.100,-
+ Utleiegebyr kr. 1.500,- kr. 1.500,- kr. 1.500,- kr. 1.500,-
+ Moloavgift kr. 1.250,- kr. 1.250,- kr. 1.250,- kr. 1.250,-
Å betale kr. 8.600,- kr. 9.225,- kr. 9.850,- kr. 12.600,-

Fremleie av båtplasser

Endring/tilføyelse i kontrakten § 5 mellom Fabåt og plasseier: 

1.  Plasseier som ønsker å fremleie plassen sin gir skriftlig melding om det til styret snarest mulig. Styret fremleier plassen og benytter i første omgang en egen liste over medlemmer som ønsker å leie plass deretter vil styret avertere plassen til leie. 

2.  Fremleieperioden følger havnens åpningstid i henhold til Havnereglement. 

3.  Prisen for fremleie fastsettes til 5% av fastsatt verdi av båtplassen som leies ut. Leiesummen innkreves av FaBåt og utbetales til plasseier så snart leietaker har betalt. Fremleietaker skal også betale den Årsmøtevedtatte havnekontingent og andre øremerkede gebyrer som moloavgift etc. I tillegg belastes leietaker et utleiegebyr på kr. 1.500,- som betales til FaBåt for håndteringen av fremleieforholdet. Plasseier betaler selv den fastsatte medlemskontingenten og plasseiers del av den Årsmøtevedtatte moloavgiften. Båtforeningen inngår leiekontrakt med fremleietaker og fremleietaker pålegges ansvar for gjennomføring av vaktholdet og at Havnereglementet og andre reglementer blir overholdt. 

4.  Det påfølgende er regler vedr. fremleie som ble vedtatt av Årsmøtet 16/3-2005 og nytt tillegg 12/3-2014. Når leieren (plassens eier) ønsker å fremleie plassen sin må det sendes inn skriftlig søknad til Styret og Styret fremleier plassen og benytter i første omgang en egen liste over medlemmer som ønsker å leie plass deretter vil styret avertere plassen til leie, men forholdet kan ikke begynne før skriftlig samtykke fra Styret, foreligger. Fremleieperioden følger havnens åpningstid i henhold til Havnereglement. Plasseieren har rett til å maksimalt fremleie plassen for et tidsrom av 3 utleiesesonger i løpet av 10 år. Fremleie for 1 utleiesesong i løpet av 3 år vil ikke medføre registreringskonsekvens. Hvis plassen leies ut 3 utleiesesonger i sammenheng tilfaller leieinntektene båtforeningen, det tredje året, men slipper å betale andre utgifter vedr. plassen enn medlemskontingenten, samt slipper ansvar for vaktholdet. år 4 blir plassen solgt og plasseier fortsetter som medlem med utvidet rett til å bli tildelt ny plass senere, om ønskelig. Godkjenning utover 3 år vil bare bli gitt hvis det foreligger særlige grunner. Leieren står ansvarlig overfor FaBåt etter bestemmelsene i denne kontrakt, også når plassen er fremleiet.

5.  Mislighold av fremleiereglene er å betrakte som vesentlig overtredelse av Havnereglementet og kan dermed medføre tap av retten til å ha båtplass. 

 

 

Bytte til annen plassering og/eller størrelse båtplass

Det er stadig flere som ønsker bredere plasser og noen som ikke er helt fornøyd med den plassen de har og derfor ønsker å bytte. Styret har tatt dette til etterretning og utarbeidet ett skjema for dette. Et søknadsskjema i pdf-format om bytte av båtplass finner du ved å trykke på SØKNADER i menyen øverst og velg Søknad om å bytte plass. Fyll ut og send inn som vedlegg i en epost til fabat@fabat.no

 

Det er i denne forbindelse utarbeidet en liste over de som ønsker å bytte som er sortert på dato. Trykk på LISTER i menyen øverst.

 

Fagerstrand Båtforening er autorisert merkestasjon for Securmark Securmarklogo

Årsmøtet har vedtatt obligatorisk registrering av alle båter i havnen. Securmark og Småbåtregistret (RS+) er de to store når det gjelder mindre motor- og seilbåter og i tillegg gjelder Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (Alle båter over 15m bør/må registreres her.)

For å være registrert i Securmarks Båtregister må båt og motor først være merket med Securmark tyverimerking.

Dette er en sikkerhetsmerking av båt og motor eventuelt annet dyrt utstyr i båten. Tyver tar helst båter og motorer som ikke er Securmark-merket. Mye av merkingen er umulig å fjerne uten tydelige spor. Securmark tar vare på opplysningene om båten på en betryggende måte. Kjøper du en merket båt kan du ringe Securmark for kontroll av eierforholdet. Du får ofte noe lavere forsikringspremie og egenandel.

Prisliste og bestillingsskjema finner du HER