Vaktinstruks 2018

1.        Det skal være vakt i båthavnen i tidsrommet fra og med nattvakt mandag 30.4.2018 til og med nattvakt fredag 5.10.2018.

Vaktdøgnet starter med NATTVAKT som gjennomføres fra kl. 00.00 til kl. 08.00, fortsetter med DAGVAKT fra kl. 08.00 til kl. 16.00 og avsluttes med KVELDSVAKT fra kl. 16.00 til kl. 24.00. Alle 3 vaktene er innen samme dato og er oppført i vaktlisten i rekkefølgen NATTVAKT, DAGVAKT og KVELDSVAKT.

OBS! Hver båtplass skal ha 2 vakter hvorav 1 SKAL fortrinnsvis være nattvakt. Vakten møter i vaktbua 15 minutter før vaktavløsning.

Medlemmer med båtplass er ansvarlig for vaktholdet. Vaktholdet kan delegeres til andre, men medlemmet har alltid ansvaret. For leieplasser er leietaker ansvarlig for vaktholdet.

2.      Medlemmer med båtplass plikter selv å velge sine vakter i vaktsystemet via Fabåts hjemmeside snarest etter at systemet er åpnet for registrering mandag 19.03.2018. Leietakere kontakter vaktsjefen for valg av vakter. Hvis medlemmer med båtplass ikke har valgt sine vakter innen 1. juni vil styret v/vaktsjefen tildele vakter etter behov i havnen. Vaktlisten omfatter bare medlemmer med båtplass, leietaker for leieplasser og reservevakter. Listen settes opp av styret v/vaktsjefen. Dersom vaktansvarlig ikke kan utføre vakt i henhold til oppsatt vaktliste, må vedkommende sørge for stedfortreder eller bytte med andre på vaktlisten.

Vaktsjefen skal kontaktes hvis stedfortreder ikke kan skaffes eller bytte av vakt er umulig.

Reservevakter skal betales kr. 1.000,- pr. vakt. Dette betyr ikke at det er generell adgang til å kjøpe seg fri fra vakt. Dersom vaktsjefen ikke greier å skaffe reservevakt er medlem med båtplass/leietakeren  fortsatt ansvarlig for vakten. Reservevakter som organiseres av Vaktsjefen betales av FaBåt og FaBåt fakturerer båtplasseier/leietaker for dette.

Uteblir vaktansvarlig eller dennes stedfortreder fra vakt, skal det betales et vaktgebyr på Kr. 2000,-.

3.       Vakter skal være minst 18 år og det gjelder både natt-, dag- og kveldsvakter. Nattvakten BØR bestå av 2 personer og vakten(e) skal bære FABÅT’s vaktvester. Den ene til enhver tid være våken og vaktsom overfor uregelmessigheter i og i nærheten av båtene/anlegget. Følgende rutiner skal gjennomføres på vakten:

·    Det føres protokoll på eget ark for hver vakt.

·    Hver annen time skal det gås sjekkrunde på bryggene, bryggeområdet og på øvre parkeringsplass og avkrysses i protokoll som dokumentasjon (se vaktprotokoll i vakthuset).

·    Rutiner for bruk av gjesteplasser gjennomgås i starten og i slutten av hver vakt. (se eget reglement for gjesteplasser)

·    Protokollen føres i samsvar med angitte retningslinjer i vaktinstruksen, med angivelse av hvem som har ansvaret for vakten og hvem som gjennomfører den.

·    Ved starten av hver vakt sjekkes at vakthuset er rengjort og i orden etter forrige vakt.  Ved slutten av hver vakt ryddes og rengjøres vakthuset.

For å kvalitetssikre at vaktene gjennomføres som planlagt, skal vakten ved vaktskiftet notere i vaktprotokollen om vakten før og etter egen vakt er på plass ved vaktskiftet. Kvittering av protokollen gjelder som dokumentasjon på gjennomført vakt. Hvis vakten ikke har møtt før vaktskiftet, ringes eventuelt sendes SMS til påtroppende vakt med følgende tekst. "Vennligst bekreft at du vil gjennomføre din vakt i havnen som satt opp i vaktlisten". Se mobil nr. i vaktlisten og liste over utleide plasser.

 

4.       Uregelmessigheter som vakten oppfatter som truende for båter og/eller anlegg, skal påtales og om mulig forhindres, dog ikke slik at vaktmannskapet utsettes for fare/skade. Dette må til enhver tid vurderes av vakten selv. I tilfeller der vakten mener det er nødvendig, skal politi varsles.

5.       Vakthuset skal være base for vaktene under vaktholdet.

6.       Vaktene oppfordres til å foreta litt generell opprydding på området.

7.       For å gi vakten bedre oversikt over hvem som hører til i havnen og gjøre det vanskeligere for uvedkommende å ta seg til rette, skal alle medlemmer presentere seg for vakten når de skal inn i anlegget og også framvise medlemskort når det er aktuelt. Dette gjelder spesielt etter mørkets frambrudd og i alle tilfelle etter kl. 20.00.

Fagerstrand mars 2018

  

Vaktsjef Leif T. Kongshaug mobil 99 01 57 31 / vaktsjef@fabat.no